Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

23:25
everybodyliess
23:24
everybodyliess
23:23
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:20
everybodyliess
23:20
everybodyliess
23:20
23:25
everybodyliess
23:24
everybodyliess
23:23
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:20
everybodyliess
23:20
everybodyliess
23:24
everybodyliess
23:23
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl